Work

Banknotes โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็น Mobile application ที่ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนรู้แล้เข้าใจเกี่ยวกับธนบัตรของประเทศไทยที่มีใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดภายในปี 2022 มาพร้อมกับ Feature แบบ interactive ต่างๆ เช่น การนำนิ้วไปปาดเพื่อเกิดการสั่นของจุดเกตุที่เป็นแบบนูน, การยกมือถือในมุมขึ้นลง เพื่อให้ภาพเปลี่ยนคล้ายกับการยอกส่องธนบัตร, การพลิกเอียงมือถือเพื่อให้ภาพเปลี่ยน เป็นต้น

Client : ธนาคารแห่งประเทศไทย