Work

โครงการช่วยเหลือด้านการจัดหางานที่จัดทำโดยนโยบายภายใต้โครงการ 4 แสนล้านบาท โดยมีกำหนดเปิดใช้งานประมาณเดือน กันยายน 2563

บริษัทคิดการณ์ใหม่ สตูดิโอ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมในโครงการดังกล่าว ให้ออกแบบเว็บไซต์ ระบบ และจัดทำโปรแกรมทั้งหมด เพื่อส่งมอบงานให้แก่กระทรวงแรงงานนำไปใช้และพัฒนาต่อได้ในอนาคต

https://smartjob.doe.go.th/

Client : ธนาคารแห่งประเทศไทย