Work

งานพัฒนาระบบรายงานสถิติ COVID-19 ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งในรูปแบบ OpenAPI และ Embed อีกมากมาย จากสถิติเฉลี่ยการเข้าใช้งานมากกว่าแสนคนต่อวัน และมีการเรียกข้อมูลนำไปใช้งานรวมวันละมากกว่า 5 ล้านครั้ง

นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถามการประเมินสุขภาพเบื้องต้น แผนที่ผู้ติดเชื้อ เครือข่ายการติดเชื้อ สำหรับประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้งานอีกด้วย

Client : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข