Work

โครงการการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการรวบรวมจากแหล่งสถาบันการเงินทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน บริษัท ได้ตรวจสอบมาตรการต่างๆ ที่ออกมาในช่วง COVID-19 ได้อย่างง่าย และยังรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากมาตรการทั้งหมดของธนาคารแห่งประเทศไทยในเว็บไซต์เฉพาะกิจนี้อีกด้วย
https://www.bot.or.th/covid19

Client : ธนาคารแห่งประเทศไทย